Regulamin sklepu Psylocybki.pl

Data aktualizacji: 2023-02-23


§0 Uprawa grzybów psylocybinowych w Polsce

Uprawa grzybów psylocybinowych jest w Polsce prawnie zakazana – kupując od nas produkty, oświadczasz, że nie będziesz ich używać do prawnie zakazanych czynów.

§1 Definicje

 1. Klient/Kupujący – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie internetowym Psylocybki.pl. Klientem może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
 2. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 3. Sprzedawca – MykoMiki Mikołaj Wojdat Warszawska 39, Dęblin, NIP: 5060124062.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.psylocybki.pl.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu https://www.psylocybki.pl.
 7. Towary – produkty prezentowane w Sklepie.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MykoMiki Mikołaj Wojdat, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Psylocybki.pl prowadzonego pod adresem https://www.psylocybki.pl.
 2. Sklep działający pod adresem https://www.psylocybki.pl, jest prowadzony przez MykoMiki Mikołaj Wojdat, Warszawska 39, Dęblin,
  NIP: 5060124062, REGON: 524 532 174 (zwanym dalej Sprzedawcą).
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 4. a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 5. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 6. c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§3 Sprzedawane produkty

 1. Opisy produktów oferowanych w sklepie internetowym Psylocybki.pl znajdują się na poszczególnych podstronach sklepu.
 2. Dostarczanie produktów jest jedną z usług oferowanych przez Sprzedającego, Kupującemu. Produkty dostępne w Sklepie internetowym Psylocybki.pl mają formę wyłącznie badawczą i trzeba korzystać z nich wedle przeznaczenia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i sprzeczne z prawem użycie produktów.

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Psylocybki.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Niedozwolone jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym w czasie korzystania ze Sklepu internetowego Psylocybki.pl.
 3. Kupujący zobowiązuje się do precyzyjnego respektowania zaleceń i do nieużytkowania produktów dostępnych w Sklepie internetowym Psylocybki.pl sprzecznie z opisem.
 4. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 6. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, przesyłki oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 7. Strona Sklepu internetowego Psylocybki.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 8. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
 9. posiadać urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, itd.;
 10. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej i mieć do niej dostęp;
 11. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji);
 12. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 13. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
 14. formularza zamówienia,
 15. formularza kontaktowego.
 16. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 17. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.
 18. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również akceptację polityki prywatności umieszczonej w sklepie internetowym Psylocybki.pl.

§5 Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
 2. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§6 Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
 4. inPost Paczkomaty
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§7 Warunki Zawierania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.psylocybki.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.:
 9. a) imię i nazwisko / nazwa firmy;
 10. b) adres dostawy (wybór paczkomatu);
 11. c) e-mail;
 12. d) telefon kontaktowy.
 13. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 14. a) przedmiotu zamówienia;
 15. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 16. c) wybranej metody płatności;
 17. d) wybranego sposobu dostawy.
 18. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 19. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 20. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 21. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Warszawska 39, Dęblin, jak i na adres kontaktowy email: kontakt@psylocybki.pl
 2. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty w kategorii Grzybnie (https://www.psylocybki.pl/kategoria/grzybnie/) ze względu na charakter produktu (szybko psujący się produkt). Art 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 9. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§9 Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§10 Publikowanie opinii

 1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Psylocybki.pl
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności, gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Psylocybki.pl, dostępnego na stronie https://www.psylocybki.pl/.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Psylocybki.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.psylocybki.pl/.
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2023.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat   Adres pocztowy

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu    Cena

Razem

Data zawarcia umowy

Data odbioru produktów

Imię i nazwisko

Adres konsumenta (-ów)

Data i podpis

Shopping Cart